Oddział dzienny logopedyczno-foniatryczny

Profil : Leczenie wielorakich zaburzeń mowy

Kontakt:   telefon centrala  (25) 682 22 51  w. 211  (kierownik oddziału)   w.  212 (pielęgniarka dyżurna)
                 telefon bezpośredni - punkt pielęgniarski (25) 684 24 45
Oddział czynny:  od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. od 7.00 do 19.00
Personel:  lekarze, psycholodzy,  logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, terapeuci Integracji Sensorycznej, pielęgniarki i personel  oświaty

Przyjmowani są pacjenci w wieku od 0 do 18 roku życia ze schorzeniami:

 • z zaburzeniami mowy i słuchu
 • z opóźnionym rozwojem funkcji motorycznych
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z zaburzeniami rozwoju emocjonalno-społecznego (np.autyzm, cechy autystyczne)
 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. Zespół Downa)
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Rodzaje stosowanego leczenia:

 • terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • terapia dysleksji
 • terapia behawioralno-relaksacyjna
 • terapia muzyczna
 • psychoterapia w formie zabaw
 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa
 • terapia integracji sensorycznej
 • fizjoterapia
 • opieka pielęgniarska

Zasady przyjęcia:

Pacjenci przyjmowani są wg prowadzonej przez oddział kolejki w wyznaczonym przez kierownika oddziału terminie. Wpis do kolejki odbywa się po wcześniejszym dostarczeniu  do oddziału (pielęgniarek) właściwego skierowania wystawionego przez  lekarza POZ.

O terminie przyjęcia oddział informuje telefonicznie rodzica  lub prawnego opiekuna dziecka.

Przy przyjęciu konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na leczenie dziecka w oddziale. Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Pacjenci oddziału mają możliwość realizowania obowiązku edukacyjnego w szkole na terenie szpitala.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 14 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.